Allmänna villkor för tjänsteleverans

– Zesec Production AB

1 Allmänt

1.1 Dessa Allmänna villkor (”Villkor”) reglerar tjänster tillhandahållna av Zesec Production AB (”Zesec”). Villkoren utgör del av det avtal (”Avtalet”) som tecknats mellan Zesec och uppdragsgivaren (”Kunden”), tillsammans benämnda (”Parterna”). Om Kunden är en återförsäljare av Zesecs tjänster genom särskilt avtal med Zesec, äger återförsäljaren rätt att sälja tjänsten vidare till sin kund på samma Villkor. Zesec äger rätt att under avtalsperioden förändra Villkoren. Zesec ska avisera sådan förändring nittio (90) dagar innan förändringen träder i kraft genom publicering av nya Villkor på Zesecs hemsida. Vid sådan avisering erhåller Kunden möjlighet att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid efter att uppdaterade Villkor publicerats på Zesecs hemsida. Har avtalet inte sagts upp enligt ovan gäller de uppdaterade Villkoren för Avtalet och tjänsten tills vidare.

2 Tjänsten

2.1 Zesec tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) som innebär att Kunden kan använda och dela digitala nycklar och/eller använda mobil porttelefoni. Tjänsten tillhandahålls som en applikation på en smartphone tillhandahållen av Kunden (”Appen”) och/eller som ett webbaserat administrationsverktyg (”Webbportalen”).
2.2 För att kunna använda Tjänsten krävs att hårdvara i form av (a) en digital styrbox alternativt (b) ett befintligt digitalt lås eller digitalt vred, installerats i en ingång, t.ex. i en ytterdörr, en port eller liknande, som kan anslutas till Zesec, tillsammans benämnda (”Digital Låsanordning”). Appen ersätter inte befintlig fysisk nyckel utan används som ett supplement till nycklar, passerkort, kodbricka eller liknande (”Nyckelanordningar”). 2.3 Tjänsten innefattar drift, uppdateringar och underhåll som är nödvändigt för att användarna (”Användare”) ska kunna dela digitala nycklar och låsa upp dörrar och genom Webbportalen hantera Användares rättigheter i förhållande till Kundens dörrar. Zesec ansvarar för vidareutveckling av Tjänsten och bestämmer ensam vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras i Tjänsten. Zesec har rätt att under avtalstiden förändra Tjänsten.
2.4 Tjänsten etableras genom att Kunden och Zesec ingår ett Avtal. Kunden ansvarar för att Digitala Låsanordning eller annan låsrelaterad utrustning som krävs för att kunna använda Tjänsten finns installerad. Zesec ansvarar inte för drift, underhåll och eventuellt byte av Digitala Låsanordningar.
2.5 Tjänsten möjliggör för boende, anställda eller andra Användare som använder Appen att nyttja Tjänsten. Att använda Appen skapar ett förhållande mellan Användaren, Kunden och Zesec, vilket regleras genom dessa Villkor.
2.6 Användare har en möjlighet att, med Kundens samtycke, dela digitala nycklar till dörrar som ägs och hanteras av Kunden (”Kundens Dörrar”). Användare kan dela nyckeln för en bestämd eller obestämd tid. Delning av digitala nycklar omfattas av Användarens och Kundens ansvar.
2.7 Zesec får, med Kundens, och i tillämpliga fall fastighetsägare eller hyresvärds, samtycke, ingå avtal med tredje män för att tillgängliggöra tjänster såsom tidningsdistribution, leveranstjänster och liknande tjänsteleverantörer (”Tjänsteleverantörer”) genom att ge Tjänsteleverantörerna tillgång till Kundens digitala nycklar. Zesecs rätt i detta hänseende kvarstår även efter Avtalets upphörande

3 Digitala låsanordningar 

3.1 Kunden ansvarar för att Digital Låsanordning är installerad och driftsatt i eller i anslutning till Kundens eller Användarens dörrar så att Tjänsten kan levereras.
3.2 I de fall Kunden har tillsett att en Digital Låsanordning installerats i eller i anslutning till Kundens eller Användarens dörrar är den Kundens egendom och Kunden ansvarar för all skötsel, underhåll och strömförsörjning av den Digitala Låsanordningen.
3.3 Kunden ansvarar för att den Digital Låsanordningen hålls kontinuerligt fungerande genom att exempelvis men inte uttömmande tillhandahålla stabil strömförsörjning till den Digitala Låsanordningen.
3.4 Har Kunden köpt den Digitala Låsanordningen av Zesec gäller Zesecs Allmänna försäljnings-, garanti- och returvillkor för köpet vilka finns publicerade på Zesecs hemsida www.zesec.com.

4 Generella åtaganden vid anvädning av tjänsten

4.1 Kunden får endast tillgång till Tjänsten för det syfte som den tillhandahålls och får endast användas för lagliga ändamål.
4.2 Kunden är ansvarig för att information som läggs in i Tjänsten inte bryter mot gällande lagstiftning t.ex. immaterialrätt, personuppgiftslagstiftning och andra tillämpliga lagar och förordningar. Kunden är vidare ansvarig för att information som läggs in i Tjänsten är korrekt, att Kunden har tillstånd att lägga in den och att informationen hålls uppdaterad.
4.3 Vid användningen av Tjänsten är Kunden skyldig att iaktta de övriga föreskrifter, anvisningar och begränsningar som kan anges i respektive Tjänsts tillhörande dokumentation och de övriga anvisningar som utfärdas av Zesec eller tredje part med vilken Zesec träffat avtal.
4.4 Kunden är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Kunden ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsten.
4.5 Kunden får inte, utöver vad som krävs för Kundens egen användning av Tjänsten, överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida användarbehörigheter som de tilldelats av Zesec

5 Licens

5.1 Genom Avtalet och i enlighet med här i angivna Villkor, upplåter Zesec till Kunden, en icke-exklusiv eller överlåtbar licens att under Avtalets giltighetstid själv nyttja och att låta Användare nyttja Tjänsten.

6 Immatriella rättigheter

6.1 Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till Kund, Användare eller annan tredje man. Kunden får inte kopiera, ändra eller på̊ annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Zesec.

7 Fel i tjänsten

7.1 Zesec ansvarar inte för fel som är hänförliga till Kunden, Användarna eller tredje man för vilken Zesec inte uttryckligen ansvarar.
7.2 Zesec ansvar för fel i Tjänsten gäller endast under förutsättning att: (i) Användaren har levt upp till samtliga de åtaganden som anges i detta Avtal; (ii) felet i Tjänsten reklameras till Zesec av Kunden.
7.3 Då Tjänsten är beroende av nätverksuppkoppling (mobilnät, wifi eller annat trådlöst nät) är Kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder mellan Tjänsten och Användaren inte utgör fel i Tjänsten.
7.4 Oavsett vad som i övrigt stadgas om skadeståndsansvar, ansvarar Zesec inte för skada eller indirekt skada som fel i låsanordning orsakar på tredje mans egendom eller person.

8 Reklamation 

8.1 Reklamation eller andra anspråk ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att part upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket dock senast, såvida inte annat här anges, inom två (2) månader från att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars förfaller. Kunden tillhandahåller Zesec de data som är nödvändiga för Zesec bearbetning av felet.

9 Ansvar och ansvarsbegränsning

9.1 Zesec ansvarar för driften och kvaliteten av Tjänsten och erbjuder tekniskt stöd och assistans inom skälig tid efter Kundens förfrågan.
9.2 Zesec är inte ersättningsskyldiga för Användares, eller andras, användning av digitala nycklar, delning av digitala nycklar (inklusive obehörigt användande), användande av mobil porttelefoni eller för skada eller indirekt skada som uppstår på grund av användandet av Tjänsten. För det fall Kunden misstänker missbruk eller obehörigt användande av Tjänsten ska Kunden omedelbart meddela Zesec. Kunden och Användare kan närsomhelst själva inaktivera egna delade digitala nycklar.
9.3 Kunden ansvarar för fel och brister i Kundens utrustning, kundens programvara eller kundens hårdvara.
9.4 Kunden ansvarar för fel, brister och skada som beror på att Kunden har tillhandahållit Zesec felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller information.
9.5 Zesec ansvarar inte för fel i Tjänsten eller för bristande uppfyllelse av tillgänglighet, om Zesec kan visa att detta har orsakats av någon av nedanstående omständigheter och under förutsättning att sådan omständighet inte är direkt hänförlig till Zesec (i) felaktig eller bristfällig installation, bristande underhåll eller oriktig hantering av Digitala Låsanordningar eller andra hårdvaror; (ii) fel i Kundens utrustning eller programvara; (iii) virus eller annat angrepp på säkerheten hos Kunden; (iv) omständighet utanför Zesecs ansvarsområde för Tjänsten som t.ex. brist i kommunikation med trådlösa eller fasta nät eller andra produkter eller tjänster från tredje man som Zesec inte uttryckligen tagit ansvar för; (v) DOS-attacker; eller (vi) Force majeure som betyder att Zesec inte är skyldigt att utge ersättning för förlust eller skada som Kunden kan komma att lida till följd av att fullgörandet av Zesec åtaganden förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som Zesec eller underleverantör inte rimligen kunnat råda över eller förutse, inklusive men inte begränsade till arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, pandemi, lockout eller annan arbetskonflikt, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning och myndighetsrestriktioner.
9.6 Zesecs sammanlagda ansvar är under ett avtalsår begränsat till direkt skada om maximalt ett (1) prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om inte Zesec agerat uppsåtligt eller med grov vårdslöshet. Zesec ansvarar inte gentemot någon annan än Kunden.
9.8 Zesec är aldrig ansvarig för förlust av data eller för indirekt skador, såsom förlorad eller utebliven vinst och/eller produktion etc.

10 Ersättning och betalning

10.1 Kunden ska erlägga ersättning till Zesec för Tjänsten i enlighet med de priser som framgår av Avtalet vid tidpunkten för Avtalets ingående alternativt tillgängliggjorts Kunden på annat sätt.
10.2 Zesec har rätt att höja avgift om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk betydelse för tillhandahållandet av Tjänsten såsom prisjusteringar hos underleverantörer vars leveranser ingår i eller påverkar tillhandahållandet av Tjänsten. Zesec ska avisera avgiftsändringar som ej är att hänföra till externa faktorer senast nittio (90) dagar innan avgiftsförändringar träder i kraft via publicering av prislista på Zesecs hemsida. Vid sådan avisering erhåller Kunden möjlighet att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid efter att prislistan uppdaterats på Zesecs hemsida.
10.3 Ersättning ska erläggas årligen i förskott om ej annat avtalats skriftligen. Vid betalning via faktura ska faktura ställas ut med trettio (30) dagars förfallotid om inget annat har avtalats.
10.4 Har Kunden köpt Digital Låsanordning av Zesec startar abonnemangsfakturering för Tjänsten vid den tidpunkt som den Digitala Låsanordningen driftsätts hos Zesec, dock senast efter trettio (30) dagar från att den Digitala Låsanordningen avsänts från Zesec.
10.5 Vid dröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift.
10.6 Samtliga belopp i Avtalet anges exklusive moms.
10.7 Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald fast avgift.
10.8 Zesec följer Labour Cost Index för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm) 2008=100 efter näringsgren SNI 2007 och kvartal. Zesec har rätt att en gång per kalenderår justera priser och avgifter i enlighet med ovan LCI tjm.
10.9 Faktureringsavgift tillkommer om ej annat avtalats skriftligen.

11 Avtalstid och förtida upphörandeE

11.1 Avtalet träder i kraft när det undertecknats av behöriga företrädare för Parterna och löper med 12 månaders bindningstid, därefter förlängs avtalet med 12 månader om ej uppsägning skett enligt §11.2.
11.2 Kunden äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande, genom skriftlig uppsägning med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen träder i kraft dagen efter sista dagen i den aktuella abonnemangsperioden. Om det särskilt avtalats om en provperiod i Avtalet, så äger Kunden vidare rätt att säga upp Avtalet enligt denna punkt utan iakttagande av uppsägningstid under provperioden som anges i Avtalet.
11.3 Om det särskilt avtalats om en provperiod i Avtalet och Kunden inte säger upp Avtalet i enlighet med punkten 11.2 ovan innan den aktuella provperioden löper ut, övergår Avtalet automatiskt till ett löpande avtal som regleras av dessa Villkor.
11.4 Part har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om motparten (a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från mottagande av andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet eller (b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försatts i konkurs, ställer in betalningarna.
11.5 Vid betalningsdröjsmål har Zesec rätt att tillfälligt stänga av Användarnas tillgång till Tjänsten till dess samtliga förfallna belopp erlagts och/eller säga upp Avtalet till upphörande fjorton (14) dagar efter att Kund skulle erlagt betalning.
11.6 Från och med dagen för Avtalets upphörande har Kunden och Användarna inte längre någon rätt att använda Tjänsten och Zesec har rätt att radera Kunddata som finns lagrad i Tjänsten.

12 Begränsning i åtkomst  av tjänst

12.1 Zesec har rätt att begränsa åtkomsten för specifik eller specifika Användare, under förutsättning att detta är tillräckligt för att hantera den risk eller de andra skäl som föranleder Zesecs begränsning av åtkomst av Tjänsten.
12.2 Zesec har rätt att begränsa eller stänga av Kundens tillgång till Tjänsten om det är motiverat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga orsaker.

13 Överlåtelse av avtalet

13.1 Kund får inte upplåta eller överlåta sina rättigheter enligt Avtalet till tredje man utan Zesec i förväg lämnade skriftliga tillstånd. Vid eventuell överlåtelse ska ny avtalspart skriftligen bekräfta att denne godtar bestämmelserna i Avtalet och Villkoren.

14 Meddelande 

14.1 Zesec lämnar meddelanden till Kund via Tjänsten som pushnotis, brev till den adress som Kund har meddelat, e-post till den epostadress som Kund har meddelat, sms-meddelande eller på annat sätt som parterna skriftligen kommit överens om.
14.2 Meddelande till Kund ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast tre (3) dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av Kund till Zesec senast skriftligen anmälda adressen. Meddelande som sänds via push-notis, e-postmeddelande eller sms ska anses ha kommit Kunden tillhanda omedelbart.
14.3 Kunden är skyldig att i Tjänsten meddela Zesec uppdateringar i sin adress, telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter som lämnats till Zesec.

15 Tillämlig lag och tvistlösning

15.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.
15.2 För det fall att en uppkommen situation inte regleras direkt genom avtalet ska köplagens (SFS1990:931) bestämmelser i första hand äga utfyllande tillämpning för avtalet. Tolkning av köplagens bestämmelser ska ske med den gemensamma partsavsikten i detta Avtal i åtanke.
15.3 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras i Svensk domstol med Göteborgs Tingsrätt som första instans.