Allmänna försäljnings-, garanti- och returvillkor

 

Allmänna försäljningsvillkor för produkter sålda av Zesec
 
1. Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller vid all försäljning från Zesec Production AB (“Zesec”), till återförsäljare (” Kund”), om inte annat skriftligen har bekräftats i det enskilda fallet. Kund anses ha accepterat dessa villkor när en beställning lämnas till Zesec. Beställning kan lämnas via telefon, e-post, webhandel eller vid personlig kontakt mellan Zesec säljare och Kund.

2. Priser

2.1 Samtliga priser är styckpriser om inget annat anges. Samtliga priser är exkl. moms och frakt. Priser framgår av Zesecs vid gällande prislista om inte annat skriftligen avtalats. Zesec förbehåller sig rätten att ändra prislistan utan föregående meddelande. Offererade priser avser SEK och Zesec har rätt att justera priserna vid eventuell valutafluktuation ±2 % mot gällande inköpsvaluta.

3. Leveransvillkor

3.1 Fritt Zesecs lager i Sverige. Kostnad för beställd leverans faktureras separat enligt Zesecs gällande prislista.
3.2 Anmälan om avvikelser i leverans skall inkomma Zesec senast 7 dagar efter mottagandet av leveransen. Rätten att göra anspråk mot Zesec eller transportören förfaller efter angiven tidsfrist.

4. Leveranstid

4.1 Produkter skickas normalt på beställningsdagen om inget annat är överenskommet mellan Kund och Zesec. Vissa produkter kan dock vara beställningsvara. Leveranstiden varierar beroende avstånd och leverantör. Zesec ansvarar inte för eventuella leveransförseningar orsakade av tillverkare eller transportörer.

5. Lagervaror, beställningsvaror och lagerrensningsvaror

5.1 Lagervaror är produkter som Zesec normalt håller i lager och som ingår i det ordinarie sortimentet. Beställningsvaror är produkter som beställs för Kunds räkning vid varje enskilt ordertillfälle.

5.2 Annullering av order som innehåller beställningsvaror är inte möjlig. Beställningsvaror tas inte heller i retur. Om osäkerhet råder om produkten är en lagervara eller beställningsvara är det Kunds ansvar att kontakta Zesec innan beställning för att få detta bekräftat.

 

6. Leveransstopp

6.1 Om kreditgräns överskrids eller om det finns förfallna fakturor blir Kund automatiskt leveransstoppad. Kund ansvarar för att kontakta Zesec omgående om det finns anmärkningar på fakturor eller om det finns andra orsaker till varför en faktura inte kan betalas i tid innan förfallodatum.

7. Betalningsvillkor

7.1 Kund kan erhålla kredit och kreditnivå fastställs efter sedvanlig kreditprövning. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningstid.
7.2 Fakturor skickas normalt via E-post. Vid pappersfaktura tillkommer en avgift per faktura. Dröjsmålsränta debiteras med 12 %. Räntefaktureringsavgift 50 kr.

8. Kreditfakturor

8.1 En kreditfaktura som utställts av Zesec kan nyttjas som avdrag vid betalning av faktura. Kund ansvarar för att kreditfakturan används och skall meddela Zesec vid betalningstillfället att kreditfakturan skall användas för avräkning på avsedd betalning.
8.2 Om Kund inte använder en kreditfaktura inom 12 månader från utställningsdatum äger Zesec rätt att annullera kreditfakturan och Kund har därefter inte rätt till någon ersättning eller betalning för denna.

9. Garantier, returer och reklamationer

9.1 För villkor och regler gällande garantier, returer och reklamationer hänvisas GARANTI- OCH RETURVILLKOR beskrivna nedan.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Utöver vad som anges ovan friskriver sig Zesec från allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador som kan uppstå p.g.a. fel och brister i produkten. Denna ansvarsbegränsning gäller varje form av person-, sak- eller förmögenhetsskada, av vad slag det må vara, som kan uppkomma vid användning av produkten.

10.2 Zesecs ansvar är således begränsad till att uteslutande avse utbyte eller reparation av felaktig produkt enligt Zesecs garantivillkor.

11. Force majeure

11.1 Zesec friskriver sig från all skadeståndsskyldighet vid leveransförsening eller helt utebliven leverans på grund av händelser som sker utanför Zesecs kontroll. Zesec kan således inte ansvara för Kunds eventuella uppgörelser med tredje part i fråga om skadestånd för försenad, utebliven eller felaktig leverans etc.

12. Reservation

12.1 Zesec reserverar sig för eventuella feltryck, modell- och konstruktionsändringar i produktkataloger, broschyrblad, prislistor, hemsida och i andra publikationer. Zesec förbehåller sig även rätten att förändra produkterna och produktsortimentet, som Zesec marknadsför, utan vidare meddelande.

13. Ändring av villkor

13.1 Särskilda överenskommelser, ändringar eller tillägg till detta avtal och dess bilagor skall vara skriftliga och undertecknas av både Zesec och Kund. Zesec förbehåller sig rätten att ändra innehållet i villkoren angivna ovan samt i tillhörande bilagor utan föregående meddelande. Aktuella villkor finns tillgängliga på www.zesec.com.

14. Webbkonto

14.1 Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till webbkonton på Zesecs ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar Kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i Kundens namn och att Kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Zesec.

14.2 För webbkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till webbkontot vara behöriga att lägga beställningar för Kundens räkning. Om Kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det Kunden att omedelbart meddela Zesec detta samt byta sitt lösenord.

 

15. Behandling av personuppgifter

15.1 När Zesec är personuppgiftsansvarig kommer Zesec i anslutning till Kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om Kundens kontaktpersoner (”Företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Zesecs Personuppgiftspolicy.

15.2 Genom att skapa ett företagskonto hos Zesec bekräftar Kunden att Kunden har informerat berörda Företagsrepresentanter om Zesecs behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

 

16. Bakomliggande tjänster

16.1 Avseende produkter till vilka Zesec erbjuder olika typer av tjänster i abonnemangsform, gäller dessa abonnemang enligt Avtal med Zesec samt enligt de Allmänna villkor för tjänsteleverans som framgår vid tecknande av respektive abonnemang och som finns tillgängligt på www.zesec.com.