For English see bellow

Personuppgiftspolicy

Zesec Production AB (”Zesec”) värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med stor hänsyn till din personliga integritet. Därför har Zesec antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter. Nedan beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

1. Vem behandlar dina personuppgifter?

Zesec är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna personuppgiftspolicy.

2. Vilka uppgifter samlar vi in och hur samlar vi in dem?

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Information som du delger oss. Information som du delger oss när du ingår avtal, skapar eller uppdaterar kontouppgifter, eller som du delger i kommunikation med oss samt de uppgifter som du delger i kontakt med support eller fyller i kundundersökningar. Informationen inkluderar namn, kontaktuppgifter, personnummer, IP-nummer, session cookies samt övriga uppgifter du lämnar till oss.
 • Information som vi samlar in genom ditt användande av våra tjänster. Vi samlar uppgifter härrörande ur din användning av våra tjänster, exempelvis vilken enhet som öppnat vilken dörr och när det skedde. Vi samlar även uppgifter om vilken typ av telefon som används.
 • Information insamlad från tredje man. Vi samlar information om dig från tredje man som har samlat in uppgifterna med ditt medgivande eller som med annan laglig grund kan dela uppgifterna med oss. Dessa tredje män varierar från tid till tid och kan inkludera din arbetsgivare samt andra tredje män med vilka du har givit kontaktuppgifter till. Informationen kan inkludera demografisk information samt telefonnummer och annan kontaktinformation.
3. Hur behandlar vi dina personuppgifter och hur länge

Zesec är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna personuppgiftspolicy.

Behandling och ändamål
 • a. För att utföra vår tjänst. Vi kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att kommunicera med dig via e-post eller telefon (inklusive för marknadsföringsändamål), för att lagra vår kommunikation.
 • b. För att bokföra och fakturera. Vi kan använda dina personuppgifter för att fakturera, ta betalt för, och redovisa våra ekonomiska uppgifter.
 • c. För att administrera rekrytering. Vi kan använda dina personuppgifter för att administrera och handlägga ansökningar om anställning, granska CV, personligt brev, referenser, betyg, och intyg samt för att kommunicera med dig och för lagringsändamål.
 • d. För att utveckla vår tjänst. Vi kan använda dina personuppgifter för att förbättra vår tjänst genom att dela uppgifterna till leverantörer av IT-utveckling samt marknadsföringstjänster.
 • e. För att tillförsäkra säker och effektiv användning av vår hemsida. Vi lagrar en textfil (en cookie) i din webbläsare för att samla in information om användandet av vår webbplats dels under tiden för besöket (sessioncookie) dels för att tala om vad som är nytt sedan du besökte sidan sist (cookie).
 • f. Vid lagstadgad förpliktelse eller vid tvist. Vi kan använda dina personuppgifter för att utreda eller bemöta rättsliga anspråk eller tvister relaterat till ditt användande av vår tjänst eller vårt avtalsförhållande i övrigt samt i övrigt i enlighet med lagstadgade förpliktelser.
4. Med vilka parter delar vi dina personuppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med:

 • IT-leverantörer. Vi använder IT-leverantörer som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera vår tjänst, särskilt vad gäller programmering och utveckling av tjänsten.
 • Leverantör av betaltjänster. Vi använder externa leverantörer av betaltjänster. Leverantörerna är nödvändiga för att vi ska kunna ta betalt för vår tjänst.
 • Marknadsföringspartners. Vi kan dela särskilda begränsade personuppgifter, såsom information om dina telefonenheter, med marknadsföringspartners i syfta att uträtta och optimera kampanjer och för att effektivisera marknadsföringsstrategier, under alla omständigheter endast för Zesecs räkning.
 • Myndigheter och rättsväsende. Vi kan dela dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att besvara rättsliga anspråk. Vi kan också dela dina personuppgifter när vi i god tro misstänker att det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, polis- och underrättelseverksamhet eller för att undvika dödsfall eller personskada, förutsatt att dessa intressen inte övervägs av dina rättigheter och friheter för skydd av dina personuppgifter.
 • Köpare av vår verksamhet. Vi kan dela dina personuppgifter om vi säljer eller för förhandlingar om att sälja vår verksamhet till en köpare eller en potentiell köpare.
5. Vilka rättigheter har du?

Du äger rätt att:

 • – Begära (registerutdrag) det vill säga information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa
 • – Få de personuppgifter som du lämnat till Zesec överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet)
 • – Att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller under speciella omständigheter raderade
 • – Invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
 • – Att återkalla samtycke för fortsatt behandling av de personuppgifter Zesec behandlar med sådan rättslig grund.

Se kontaktinformation för åberopande av dina rättigheter under ”Personuppgiftsansvar och kontaktinformation”. Notera dock att en sådan begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Zesec inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs enligt ovan.

6. Vilken säkerhet används för att skydda dina personuppgifter?

Zesec har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Zesecs medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är skyldiga att följa Zesecs regler, personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

7. Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

8. Personuppgiftsansvar och kontaktinformation

Zesec är ansvarigt för dina personuppgifter. Vid frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss enligt nedan

Zesec Production AB org.nr. 559416-0672
Hulda Mellgrens Gata 11B
421 32 Västra Frölunda.

info@zesec.com

 

How we process your data

Zesec of Sweden AB (publ) (“Zesec”) cares about your personal privacy and strives to ensure that you feel secure in our handling of your personal data responsibly and with great consideration for your personal privacy. Therefore, Zesec has adopted a personal data policy for the processing of personal data. Below is a closer description of the processes we perform with your personal data.

1. Who processes your personal data?

Zesec is the data controller for the processing of your personal data. Contact details can be found at the end of this personal data policy.

2. What data do we collect, and how do we collect it?

We collect personal data in the following ways:

 • Information that you provide to us. This includes information you provide when you enter into contracts, create or update account details, or that you provide in communication with us, as well as the information that you provide in contact with support or when you fill out customer surveys. The information includes names, contact details, personal identification numbers, IP numbers, session cookies, and other information you provide to us.
 • Information that we collect through your use of our services. We collect data derived from your use of our services, for example, which device has opened which door and when it happened. We also collect information about the type of phone used.
 • Information collected from third parties. We collect information about you from third parties who have collected the data with your consent or who can legally share the data with us on another legal basis. These third parties vary over time and can include your employer and other third parties with whom you have shared contact information. The information may include demographic information as well as phone numbers and other contact information.
3. How do we process your personal data and for how long?

Zesec is responsible for the processing of your personal data. Contact details are at the end of this personal data policy.

Processing and Purpose:
 • a. To perform our service. We may use your personal data to provide our services to you, to communicate with you via email or telephone (including for marketing purposes), and to store our communication. Legal Basis: Contract, balancing of interests. Retention Period: The data is processed for a period of three (3) years from the date the service is terminated, or as long as required by the nature of the service.
 • b. For accounting and invoicing. We may use your personal data for invoicing, taking payment for, and recording our financial transactions. Legal Basis: Contract, legal obligation. Retention Period: The data is processed for a period of seven (7) years from the day they were recorded, in accordance with the Accounting Act.
 • c. To administer recruitment. We may use your personal data to administer and process applications for employment, review CVs, personal letters, references, grades, and certificates, and to communicate with you for storage purposes. Legal Basis: Balancing of interests, consent. Retention Period: The data is processed for a period of 6 months from the appointment of the advertised position. If you have given consent, the data is processed for a period of 2 years from the day consent was given.
 • d. To develop our service. We may use your personal data to improve our service by sharing the data with IT development and marketing services providers. Legal Basis: Contract, balancing of interests. Retention Period: The data is processed for a period of three (3) years from the date the service is terminated, or as long as required by the nature of the service.
 • e. To ensure secure and efficient use of our website. We store a text file (a cookie) in your browser to collect information about your use of our website, both during your visit (session cookie), and to inform you of what is new since your last visit (cookie). Legal Basis: Consent. Retention Period: The data is processed during your visit to our website (session cookies). Other cookies are saved until you delete them from your browser.
 • f. In case of legal obligation or dispute. We may use your personal data to investigate or respond to legal claims or disputes related to your use of our service or our contractual relationship, and otherwise in accordance with statutory obligations. Legal Basis: Contract, legal obligation, and balancing of interests. Retention Period: The data is processed for a period of three (3) years from the date the service is terminated, or as long as required by the nature of the service.
4. With which parties do we share your personal data?
 • IT Providers. We use IT providers that are necessary for us to be able to deliver our service, especially regarding programming and service development.
 • Payment Service Providers. We use external payment service providers; these providers are necessary for us to be able to charge for our service.
 • Marketing Partners. We may share specific, limited personal data, such as information about your phone devices, with marketing partners to carry out and optimize campaigns and to streamline marketing strategies, in all circumstances only on behalf of Zesec.
 • Authorities and the Legal System. We may share your personal data when we, in good faith, believe it is necessary to fulfill legal obligations or respond to legal claims. We may also share your personal data when we, in good faith, suspect it is necessary with regard to national security, police and intelligence operations, or to prevent death or bodily harm, provided that these interests are not outweighed by your rights and freedoms for the protection of your personal data.
 • Buyers of our business. We may share your personal data if we sell, or for negotiations to sell, our business to a buyer or potential buyer.
 • We may also disclose personal data to third parties when (i) it has been specifically agreed between us and you, (ii) when it is necessary within the framework of a specific assignment to protect your or our rights, or (iii) if it is necessary for us to fulfill a statutory obligation or comply with an authority’s decision or court ruling.
5. What rights do you have?

You are not obliged to provide personal data to us, but if the processing is based on the fulfillment of a contract, we need your information to fulfill our obligations. If you do not provide your personal data, there is a risk that we will not be able to undertake obligations according to the contract.

We may ask for your consent to process some of your personal data. You are not obliged to give such consent if you do not want your personal data to be processed for the specified purposes. You can withdraw your consent at any time by contacting us. If you withdraw your consent, the withdrawal is valid from the time of withdrawal and does not affect processing that we have carried out before the withdrawal.

You have the right to:

 • request (register extract), that is, information about what personal data we process about you and request a copy of these,
 • have the personal data you have provided to Zesec transferred to another data controller (right to data portability),
 • have incorrect personal data corrected or, under special circumstances, deleted,
 • object to certain personal data about you being processed and request that the processing of your personal data be limited,
 • withdraw consent for the continued processing of the personal data Zesec processes on such a legal basis.

See contact information for invoking your rights under “Data Controller and Contact Information”. Note, however, that such a limitation or deletion of your personal data may mean that Zesec will not be able to provide the services described above.

6. What security is used to protect your personal data?

Zesec has implemented appropriate technical and organizational measures to protect personal data against loss, abuse, unauthorized access, disclosure, alteration, and destruction. Zesec’s employees, contractors, and suppliers are obliged to follow Zesec’s rules, personal data policy, and other internal regulations that further regulate the processing of personal data.

7. Complaints

If you are dissatisfied with how we process your personal data, you have the option to file a complaint with the Data Inspection Authority, which is the supervisory authority.

8. Data Controller and Contact Information

Zesec is responsible for your personal data. If you have any questions about our personal data policy or any other questions regarding our processing of personal data, or if you want to invoke your rights according to applicable data protection legislation, please contact us as follows:

Zesec Production AB org.nr. 559416-0672
Hulda Mellgrens Gata 11B
421 32 Västra Frölunda.

info@zesec.com